پیاده سازی ITIL در BankServAfica افریقای جنوبی

پیاده سازی ITIL در BankServAfica آفریقای جنوبی

در سال 2012، BankServAfica، از تجربیات موفق ITIL برای بهبود و کاهش هزینه های خدمات خود به مشتریان استفاده و چارچوبی برای شناسایی و پیاده سازی بهبود مستمر عملیات ایجاد نمود.

کریس نوتل، مدیر عمیات BankServAfica اعتقاد دارد: کار اصلی در این پروژه همسوسازی فرایندهای عملیاتی بانک با چارچوب ITIL  به منظور ارزیابی و مقایسه عملیات بانک، شناخت وضع موجود و حرکت به سمت بهبود مستمر است. وی تاکید کرده ITIL سفر است و تضمین می نماید که سازمان در کلاس جهانی باقی می ماند و خدمات خود را در سطح جهانی ارائه می دهد و چابکی لازم برای برآورده ساختن نیازهای مختلف مشتریان خود را دارا می باشد.