COBIT 5 آخرین ویرایش چارچوب بین المللی پذیرفته شده  موسسه ISACA است که نگرشی جامع و یکپارچه از راهبری واحد فناوری اطلاعات ارائه می نماید و منعکس کننده نقش محوری اطلاعات و فناوری در خلق ارزش برای سازمان است. اصول، الگوهای اجرایی، ابزار و مدلهای تحلیلی موجود در COBIT 5 ، متضمن تفکر رهبری و هدایت برای متخصصان کسب و کار، فناوری اطلاعات و راهبری در سرتاسر دنیا خواهد بود.

COBIT 5 بر پایه COBIT 4.1 و با استفاده از سایر چارچوبها و منابع مهم، نظیر ITIL، Risk IT، ISACA's Val IT و استانداردهای مرتبط (از ISO) تدوین و توسعه یافته است.